Prz_001

 


Ogłoszenie o wynikach przetargu 22.09.2016 r.

Pobierz


Stężyca, dn 08.08.2016r.

„JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o.

ul. Zielona 48,

08-540 Stężyca

ZAPYTANIE OFERTOWE

„JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę pojemników PGC z kodami QR do identyfikacji pojedynczych roślin.

Przedmiot zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy 2 500 000 sztuk pojemników (PGC) wyposażonych w kod QR według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), dzięki którym będzie możliwe śledzenie wzrostu każdej pojedynczej rośliny.

1. Materiał: Polipropylen (R25MLTRandom lub RF365MO Random lub J-590k Random), stabilizator: UV typ 4525.

2. Technologia naniesienia nadruku kodów QR – Linx 7900 przy zastosowaniu farby Linx Brilliant White ink 1306. Koszt wykonania formy z nadrukiem: po stronie oferenta.

Warunki dostawy: produkt zapakowany na palecie Euro, lokalizacja dostawy – ul Zielona 48, 08-540 Stężyca. Dostawy po 200 000 sztuk nie później niż 15 dnia każdego miesiąca. Koszty dostawy: po stronie Oferenta.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznymi technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Złożyli ofertę zgodnie z załączonym wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki płatności:

 przelew 30 dni po każdej dostawie.

Termin realizacji zamówienia:

 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

 Termin realizacji zamówienia: nie później niż 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Dostawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili

istotną szkodę względem Zamawiającego nie wykonując zamówienia lub

wykonując je nienależycie.

2. Dostawców, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

3. Dostawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4. Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5. Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z „JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie wskazanych powyżej kryteriów dostępu podlega ocenie na podstawie deklaracji oferenta złożonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru ofert:  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:

  • Kryterium Cena oferty [w zł]– waga 80%, będzie oceniana na zasadzie minimalizacji

Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 80%

Gdzie:

LC– liczba punktów za kryterium cena

CO– cena netto w ocenianej ofercie

CMIN– najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  • Kryterium Termin realizacji zamówienia [w miesiącach] – waga 20%, będzie oceniana na zasadzie najkrótszej liczby miesięcy realizacji zamówienia.

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LT = Tmin/T* 100pkt * 20%

Gdzie:

LT– liczba punktów za kryterium termin realizacji zamówienia,

TO– termin realizacji zamówienia w ocenianej ofercie,

TMIN– najkrótszy termin realizacji zamówienia wskazany w ofercie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) należy składać do dnia 21.09.2016r. do godz. 12.00

1. drogą mailową na adres michal.ptaszek@jmpflowers.pl lub

2. bezpośrednio w sekretariacie w siedzibie Spółki „JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o. przy ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca.

Oferent wraz z dokumentacją ofertową zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznałsię z warunkami przetargu i akceptuje ich treść.

Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygniecie postępowania nastąpi w terminie 21.09.2016 o godzinie 14:00.

Informacja o wynikach postępowania zostanie wysłana do każdego Dostawcy, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona na stronie internetowe Zamawiającego.

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybranemu Dostawcy

Zamawiający określi termin oraz miejsce podpisania umowy.

Termin ważności oferty: Okres związania ofertą wynosi 4 miesiące, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje:

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent,

2. Zamawiający ma prawo unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

3. W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawia się w trakcie realizacji zadania, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z Dostawcą.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed zakończeniem terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści zaproszenia do składania ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, jak również rozesłana drogą mailową, do wszystkich Dostawców, do których skierowano zaproszenie do składania ofert.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Utworzenie Centrum  Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Załączniki:

 Załącznik nr 1: Projekt techniczny pojemników (PGC).

 Załącznik nr 2: Wzór oferty.

 Załącznik nr 3: Deklaracja oferenta.

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego

………………………………….dnia,.…………………………

………………………………………………

(Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON,

strona www, numer telefonu,

adres e-mail Wykonawcy)

Dotyczy zapytania ofertowego nr………………………………………………………………………dla projektu dofinansowanego w ramachProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia….……………………zgodnie z wymaganiami określonymi w jego treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci ………………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać zakres i szczegółowy opis oferowanych usług / produktów)

za łączną cenę:

Netto:……………………………………………………………zł słownie……………………………………….zł

VAT:………………………………………………………………zł słownie……………………………………….zł

Brutto:……………………………………………………………zł słownie……………………………………….zł

Oświadczamy, że podana przez nas cena w ofercie uwzględnia wszelkie należne opłaty, obejmujące wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego: do:…………………………..

Oferta ważna do:…………………………..

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuje wskazane warunki.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data, podpis i pieczęć firmowa

Zał. nr 3 do zapytanie ofertowego

……………………………..

(Miejscowość i data)

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………

(Dane oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami postępowania wyboru dostawców i akceptuję ich treść.

Oświadczam, iż spełniam warunki umożliwiające udział w postępowaniu:

  1. Posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  2. Na dzień wykonania zamówienia będę dysponował niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznymi technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

1.Nie należę do Dostawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę względem ˝JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o., nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

2.Nie należę do Dostawców, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

3.Nie należę do Dostawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4.Nie należę do osób prawnych oraz Spółek, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5.Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z ˝JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW” Sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Pieczęć i podpis